(Blues stay away from me – trad.)

Fertriet, gean oan myn doar foarby
Fertriet, klopje net oan by my
Want wêrom
litst do my net fry

Leafde is foar my net rij
Leafde ‘s net ornearre foar my
Ek al rik ik fier
ik kom der noait tichtby

Libben, in misèrepaad
snypsels leafde, wiid ferspraad
In dream ferfljocht,
folt it oantinkenslaad

Triennen dimje my it sicht
jierren fleane as in skicht
Tiid ferrint
en slacht mear doarren ticht

Fertriet, gean oan myn doar foarby
Fertriet, klopje net oan by my
Want wêrom
litst do my net fry

© Yeb Boersma