(One way wind – Cats)

Ik tocht in oar syn gers is griener
lok leit efter in fiere kjim
en ik toarke fier fan hûs of
dreaun troch in ynerlike stim
          Altyd folge ik in dwaalspoar
          dat my op ‘e doele brocht
          Myn kompas stie hieltyd briker
          as ik út ûnmacht leafde socht

Kearsang:
Sjende blyn, ik wie sjende blyn
seach de pearel net yn de skelp flakby
Sjende blyn, ik wie sjende blyn
ik hie sa lang gjin each foar dy
stadichoan lûkt de dize no fuort
want do hast my de blyndoek ôfskuord

As in blom dy’t by ‘t hjerst opnij bloeit
is my in twadde libben jûn
Krekt as haw ik oer de hage
no in Hof fan Eden fûn
          Ik kin myn ûnrêst no bedimje
          ik wol ankerje by dy
          Wat ik fergees fierôf neijage
          is oppenearre tichtebyKearsang

© Yeb Boersma