As ik dy wie
Bliuwt it leafde fan ien kant
By de tiid
De trein nei Culemborg
Dyn geheim
Falske glâns
Fertriet
Ien glimp fan dy
In oare side
Jittikmigersblues
Jonge hûnen
Jongfaam fan Fûgelsangh State
Leafdesfjoer
Mazzelkont
Neat as in twirre
Noait wer oarloch
Roas fan Prinsenhôf
Sjende blyn
Skylgerlân
Snie
Ús beppe en it waar
Wêrom hâldst do net fan my?
Wurkje oan in dream
Yn it tsjuster