(We’re still here-John Vester/Venice)

Soms komt leafde flústersêft
as in simmertwirre
Soms byt leafde pynlik swiet
as ferskûle njirre
Soms is leafde ûnferstân
hat dy yn ‘e skjirre

Kearsang:
Leafdesfjoer, doof nea dyn flam
Leafdesfjoer, brân libbenslang

Soms smeult leafde ûnderhûds
kalm as slomjend striefjoer
Soms sjit leafde lôgjend heech
bringt it hert yn oerstjoer
Soms giet leafde op en ôf
as by nacht in fjoertoer

Kearsang (2x)

© Yeb Boersma